Filosofiseminariet

Hösten 2015 startade Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys en ny seminarieverksamhet med tyngdpunkt på filosofiska texter. Den första terminen ägnades åt Hanna Arendts Människans villkor. Våren 2016 ägnades åt Platons dialoger: Gästabudet och Statsmannen, med seminariegäst Christine Quarfood, universitetslektor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hösten 2017 ägnades åt Walter Benjamins Passagearbetet. Cirkelledare var Hjalmar Falk, idéhistoriker vid Göteborgs universitet. Seminariet var därefter vilande.

Under hösten 2019 startade GFFP upp filosofiseminariet igen. Temat för hösten var Hegel i Paris: Psykoanalys, existentialism, politik. Under fem tillfällen diskuterades Hegel-renässansen i 1930-talets Paris, där den ryskfödde filosofen Alexandre Kojève höll sina inflytelserika föreläsningar om herre-slavdialektiken. Bland de som tog intryck fanns Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, liksom Jacques Lacan och Louis Althusser. Genom dessa författares Hegeltolkningar och med återblickar till Hegel själv, angreps ett idéhistoriskt viktigt problemkomplex med relevans för våra dagar. Seminariet har fortsatt sedan dess.

Nuvarande seminarium

Våren 2024: Från beskrivning till spekulation - franska läsningar av fenomenologin

Måndagen 12 februari - Reiner Schürmann: "I morgon mångfalden: att läsa Heidegger bakifrån" 
Litteratur: ”Modernity: The Last Epoch in a Closed History?  samt "Heidegger On Being and Acting" av av Reiner Schürmann
Seminarieledare: Magnus Eriksson

Måndagen 11 mars - Maurice Merleau-Ponty: "Köttet"
Litteratur: TBA

Måndagen 15 april - Luce Irigaray med gästföreläsare, docent och lektor i filosofi vid Södertörns högskola, Fanny Söderbäck. 
Litteratur: TBA

Måndagen 13 maj: Quentin Meillassoux: "Oförnuft, kausalitet och hyperkaos"
Litteratur: TBA

Tidigare seminaria

Hösten 2023: Till sakerna själva! Edmund Husserl och det fenomenologiska projektet

Måndagen 18 september - Introduktion och Edmund Husserl 1: Logiska undersökningar, Idéer
Litteratur: Ur "Logiska undersökningar", "Fenomenologins idé " samt "Idéer till  en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi" av Edmund Husserl.
Seminarieledare: Linus Bertilsson

Måndagen 23 oktober - Edmund Husserl 2: Krisis och den senare Husserl
Litteratur: Ur "De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin" samt "Den europeiska mänsklighetens kris och filosofin" av Edmund Husserl
Seminarieledare: Magnus Eriksson

Måndagen 13 november - Maurice Merleau-Ponty: Kroppen och fenomenologin
Litteratur: TBA

Måndagen 11 december - Husserl och Levinas: Intersubjektivitetens fenomenologi och den Andre
Litteratur: TBA
Gästföreläsare: TBA

Måndagen 15 januari - Tid och teknik: fenomenologins fortsättning och gränser hos Bernard Stiegler
Litteratur: TBA
Våren 2023: Dekonstruktionens dåtid, samtid och framtid

Måndagen 13 februari – Introduktion till dekonstruktionen
Litteratur: ”Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences” ur Writing and Difference av Jacques Derrida.
Seminarieledare: Carl Magnus Juliusson.

Måndagen 13 mars – Derrida och différance
Litteratur: ”Différance” ur Margins of Philosophy av Jacques Derrida.
Seminariegäst: Zlatan Filipovic, docent i engelska på Göteborgs universitet

Måndagen 10 april – Paul de Man och litteraturteori
Litteratur: TBA.
Seminarieledare: Isak Gimbergsson.

Måndagen 15 maj – Gayatri Spivak och postkolonialism
Litteratur: TBA
Seminarieledare: Magnus Ericsson.

Måndagen 5 juni – Catherine Malabou
Litteratur: TBA
Seminarieledare: Linus Bertilsson.
Hösten 2022: Heidegger och metafysiken: filosofi, teknologi och konst

Onsdagen 28 september
Litteratur: ”Vad är metafysik?” och ”Filosofins slut och tänkandets uppgift” av Martin Heidegger.
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 19 oktober
"Teknik och metafysik”
Litteratur: ”Stället. Om konst och teknik i Heideggers tänkande" av Hans Ruin, ”Teknikens väsen” och ”The Age of the World Picture” av Martin Heidegger.
Seminarieledare: Isak Gimbergsson

Onsdagen 30 november
”Konst och metafysik"
Litteratur: "Ur Konstverkets ursprung"  av Martin Heidegger.
Seminarieledare: Carl Magnus Juliusson.

Onsdagen 25 januari
Litteratur:"What is that - Philosophy?" och "Tid och vara"  av Martin Heidegger.
Seminarieledare: Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi. 
Våren 2022: Gilles Deleuze och tankens kraft

Onsdagen 16 februari
Litteratur: Ur What is philosophy? av Gilles Deleuze och Félix Guattari, samt "Filosofin i tänkandets våld” av Fredrika Spindler.
Seminarieledare: Carl Magnus Juliusson.

Onsdagen 16 mars
Litteratur: ”Om skillnaden mellan Spinozas Etiken och en moral”, kapitel ur Nietzsche och filosofin, ”Letter to a Harsh Critic” och ”Life of Spinoza” av Gilles Deleuze.
Seminarieledare: Linus Bertilsson och Carl Magnus Juliusson.

Onsdagen 13 april
Litteratur: ”Bilden av tänkandet” ur Différence et répétition.
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 11 maj
Litteratur: Kapitlen ”Materiens vindlingar” och ”Den nya harmonin” ur Vecket av Gilles Deleuze, samt ”En lustig idé. Rörande ett nytt slags föreställningar” av Leibniz.
Seminarieledare: Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi.
Hösten 2021: Friedrich Nietzsche: Moral och historia

Onsdagen 29 september
Litteratur: Friedrich Nietzsche "Om sanning och lögn i utommoralisk mening" och ur "Historiens nytta och skada för livet", båda i Samlade skrifter band 2 (2005).
Seminarieledare: Carl-Magnus Juliusson.

Onsdagen 20 oktober
"Nietzsche och den franska moralistiken"
Litteratur: ur Friedrich Nietzsche Mänskligt, alltför mänskligt (1878-1880), i Samlade skrifter band 3 (2000).
Seminarieledare: Tobias Dahlkvist, idéhistoriker och lektor i pedagogik.

Onsdagen 17 november
"Till moralens genealogi"
Litteratur: första avhandlingen ur Till moralens genealogi (1887), i Samlade skrifter band 7 (2002).
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 1 december
"Till moralens genealogi"
Litteratur: andra avhandlingen ur Till moralens genealogi (1887), i Samlade skrifter band 7 (2002).
Seminarieledare: Carl-Magnus Juliusson.

Onsdagen 12 januari
"Nietzsche-läsningar under 1900-talet"
Litteratur: utdrag ur verk av Deleuze, Foucault, Heidegger och Löwith.
Seminarieledare: Linus Bertilsson.
Våren 2021: Upplysning

Onsdagen 17 februari
"Upplysning: den bästa av världar?"
Litteratur: ur Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden (1997) och Peter Gay: The Enlightenment: The Rise of Modern Paganism (1967).
Seminarieledare: Carl-Magnus Juliusson.

Onsdagen 17 mars
"Tysk upplysning: fostran och filosofi"
Litteratur: Carl-Göran Heidegren: "Idéhistorisk inledning", Immanuel Kant: "Svar på frågan: Vad är upplysning?" och Moses Mendelssohn: "Om frågan: Vad innebär upplysning?", alla i Vad är upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren (red. Brutus Östling) (1989).
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 14 april
"Fransk upplysning: framsteget och den universella människans paradoxer"
Litteratur: "Deklaration om människans och medborgarens rättigheter" (1789) och Olympes de Gouges "Deklaration om kvinnans och medborgarinnans rättigheter" (1791).
Seminarieledare: Johanna Sjöstedt.

Onsdagen 5 maj
"Skotsk upplysning: moral och ekonomi"
Litteratur: ur Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) och Adam Smith: Teori om de moraliska känslorna (1756)
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 26 maj
"Arvet efter upplysningen"
Litteratur: Immanuel Kant "Svar på frågan: Vad är upplysning?", i Vad är upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren (red. Brutus Östling) (1989).
Seminarieledare: Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.
Våren & hösten 2020: Hegel återvänder
(delar av våren ställdes in p.g.a. covid-19 och fortsatte under hösten)


Onsdagen 4 mars
Litteratur: Hyppolite, J. (1947) ”Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit”.  
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 9 september
Litteratur: Fanon, F. (1952) ”Svart hud, vita masker”.
Seminarieledare: Johanna Sjöstedt.

Onsdagen 30 september
Litteratur: "Hegel och Haiti", ur Att läsa Hegel (red. Anders Burman & Anders Bartonek, 2012).
Seminariegäst: Carl Wilén, doktorand i sociologi vid GU.

Måndagen 19 oktober
Litteratur: Adorno, T. (1963) "Skoteinos, or How to Read Hegel", ur Hegel: Three Studies.
Seminariegäst: Sven-Olov Wallerstein, professor i filosofi vid Södertörns Högskola.

Onsdagen 9 december
Litteratur: Zižek, S. (2012) ”Less than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism”.
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 20 januari
Litteratur: Malabou, C. (1996) ”The Future of Hegel” och Jean-Luc Nancy, J-L. (1997) ”Hegel: The Restlessness of the Negative”.
Seminarieledare: Linus Bertilsson.
Hösten 2019: Hegel i Paris - Psykoanalys, existentialism, politik
 
Onsdagen 2 oktober
Litteratur: Kojèves ”Sammanfattande kommentarer till de sex första kapitlen av Andens
femenologi” som ingår i antologin Att läsa Hegel (2012) med Anders Burman och Anders
Bartonek som redaktörer.

Onsdagen 23 oktober
Litteratur: Avsnittet ”Herravälde och slaveri” ur Hegels Andens fenomenologi.
Seminariegäst: Hjalmar Falk, fil. dr. i Idé och lärdomshistoria.

Onsdagen 27 november
Litteratur: Jacques Lacan: "The Mirror Stage as Formative of the I Function" ur Écrits: The
First Complete Edition in English (2006). Jurgen Reeder, kapitlet "Förlust och identifikation"
ur Begär och etik (1990).

Onsdagen 11 december
Litteratur: utdrag ur Simone de Beauvoirs Det andra könet. Kapitlet "The Second Sex and the
Master-Slave Dialectic" i Nancy Bauers Simone de Beauvoir, Philosophy, and
Feminism (2001). Utdrag ur Michael Azars Sartres krig: människans frihet och slutet på
historien (2004).

Onsdagen 15 januari
Litteratur: kapitlet "Summary of the First Six Chapters of the Phenomenology of Spirit" ur
Alexandre Kojèves Introduction to the Reading of Hegel (1969), utdrag ur Francis
Fukuyamas The End of History and the Last Man (1992), samt kapitlet "Revolution and the
'End of History'" ur Fredric Jamesons The Hegel Variations: on the Phenomenology of
Spirit (2010).