Kalendarium - offentliga arrangemang

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.
Filosofiseminarium våren 2021: Upplysning

I tidskriften Berlinische Monatschrift formulerades 1783 frågan: Vad är Upplysning? I en berömd uppsats svarade filosofen Immanuel Kant på följande sätt: ”Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet”. Snart 240 år senare är Upplysningens arv fortfarande föremål för debatt. ”Överlever Upplysningen 2000-talet?”, frågade en dagstidning förra året. Utgör dagens politiska rörelser från Black Lives Matter till högerpopulismens olika uttryck - som det ibland hävdas - ett hot mot den universalism och tro på förnuftet som är förknippad med Upplysningen? 

I idéhistoriskt perspektiv är Upplysningen källan till många av de föreställningar som präglat vårt samhälle: om framsteg, om förnuft, om vetenskap och om samhällsförändring. Upplysningen är förknippad med modernitet och liberal demokrati, samtidigt som den även har utsatts för kritik, för att vara exkluderande, idealistisk eller ideologisk täckmantel för en uppåtstigande borgerlighet. Att enas kring vad Upplysningen var och är har visat sig svårt, inte minst som den faller tillbaka på ett splittrat ursprung: Upplysningen var inte likadan överallt och tysk bildningsiver låter sig inte helt enkelt föras samman med fransk samhällskritik respektive skotsk moralfilosofi och ekonomi. 

Våren 2021 kommer filosofiseminariet i GFFP att ägna fem träffar att titta närmare på Upplysningen som filosofi, som historiskt fenomen, och diskutera dess betydelse idag.

17/2 Upplysning: Den bästa av världar?
17/3 Tysk Upplysning: Fostran och filosofi
7/4 Fransk Upplysning: Framsteget och den universella människans paradoxer
5/5 Skotsk Upplysning: Moral och ekonomi
 26/5 Arvet efter Upplysningen

Alla träffar äger rum kl. 18-20, för närvarande via zoom. Avgiften är 200 kronor i seminarieavgift och 200 kronor för årsmedlemskap i föreningen GFFP. För anmälan och mer information, skriv till filosofi@gffp.se. Varmt välkomna!